PDA

View Full Version : Sea Prayer - Blest be the boatAgaliha
July 20th, 2008, 11:57 PM
URNUIGH MHARA [121]

STIURADAIR Beannaicht an long
SGIOBA Beannaicheadh Dia an t-Athair i.
STIURADAIR Beannaicht an long.
SGIOBA Beannaicheadh Dia am Mac i.
STIURADAIR Beannaicht an long.
SGIOBA Beannaicheadh Dia an Spiorad i.
UILE Dia an t-Athair, Dia am Mac, Dia an Spiorad, Beannaicheadh an long.

STIURADAIR Ciod is eagal duibh Is Dia an t-Athair leibh ?
SGIOBA Cha 'n eagal duinn ni.
STIURADAIR Ciod is eagal duibh Is Dia am Mac leibh ?
SGIOBA Cha 'n eagal duinn ni.
STIURADAIR Ciod is eagal duibh Is Dia an Spiorad leibh ?
SGIOBA Cha 'n eagal duinn ni.
UILE Dia an t-Athair, Dia am Mac, Dia an Spiorad, Leinn gu sior.

STIURADAIR Ciod is fath bhur curam Is Ti nan dul os bhur cinn ?
SGIOBA Cha churam dhuinn ni.
STIURADAIR Ciod is fath bhur curam Is Righ nan dul os bhur cinn ?
SGIOBA Cha churam dhuinn ni.
STIURADAIR Ciod is fath bhur curam Is Spiorad nan dul os bhur cinn ?
SGIOBA Cha churam dhuinn ni.
UILE Ti nan dul, Righ nan dul, Spiorad nan dul, Dluth os ar cinn, Suthainn sior.


SEA PRAYER

HELMSMAN Blest be the boat.
CREW God the Father bless her.
HELMSMAN Blest be the boat.
CREW God the Son bless her.
HELMSMAN Blest be the boat.
CREW God the Spirit bless her.
ALL God the Father, God the Son, God the Spirit, Bless the boat.

HELMSMAN What can befall you And God the Father with you?
CREW No harm can befall us.
HELMSMAN What can befall you And God the Son with you ?
CREW No harm can befall us.
HELMSMAN What can befall you And God the Spirit with you ?
CREW No harm can befall us.
ALL God the Father, God the Son, God the Spirit, With us eternally.

HELMSMAN What can cause you anxiety And the God of the elements over you ?
CREW No anxiety can be ours.
HELMSMAN What can cause you anxiety And the King. of the elements over you ?
CREW No anxiety can be ours.
HELMSMAN What can cause you anxiety And the Spirit of the elements over you ?
CREW No anxiety can be ours.
ALL The God of the elements, The King of the elements, The Spirit of the elements, Close over us, Ever eternally.