PDA

View Full Version : Fishing Blessing - The day of light has come upon usAgaliha
July 21st, 2008, 12:06 AM
BEANNACHD IASGAICH [117]

La na soillse thainig oirnn, Rugadh Criosda leis an Oigh.
'Na ainm-san cratham am burn Air gach cail a ta na m' churt.
A Righ nam feart 's nan neart tha shuas, Do bheannachd iasgaich dort a nuas.
Suidhim sios le ramh 'na m' ghlac, Imirim a seachd ceud's a seachd.
Tilgidh mi mo dhubhan sios, 'S an ciad iasg a bheir mi nios,
An ainm Chriosda, Righ nan sian, Gheobh an deoir e mar a mhiann-
Is righ nan iasgair, Peadair treun, Bheir e bheannachd dhomh na dheigh.
Airil, Gabril, agus Eoin, Raphail baigheil, agus Pol,
Calum-cille caomh 's gach cas, 'S Muire mhin-gheal leis a ghras.
Siubhlaibh leinn gu iola cuain, Ciuinibh dhuinne barr nan stuagh.
Righ nan righ ri crich ar cuart, Sineadh saoghail is sonais buan.
Crun an Righ o'n Tri tha shuas, Crois Chriosda d'ar dion a nuas. Crun an Righ o'n Tri tha shuas, Crois Chriosda d'ar dion a nuas.

FISHING BLESSING

The day of light has come upon us, Christ is born of the Virgin.
In His name I sprinkle the water Upon every thing within my court.
Thou King of deeds and powers above, Thy fishing blessing pour down on us.
I will sit me down with an oar in my grasp, I will row me seven hundred and seven [strokes].
I will cast down my hook, The first fish which I bring up
In the name of Christ, King of the elements, The poor shall have it at his wish.
And the king of fishers, the brave Peter, He will after it give me his blessing.
Ariel, Gabriel, and John, Raphael benign, and Paul,
Columba, tender in every distress, And Mary fair, the endowed of grace.
Encompass ye us to the fishing-bank of ocean, And still ye to us the crest of the waves.
Be the King of kings at the end of our course, Of lengthened life and of lasting happiness.
Be the crown of the King from the Three on high, Be the cross of Christ adown to shield us, The crown of the King from the Three above, The cross of Christ adown to shield us.