PDA

View Full Version : Setting the Iomairt - The black by the whiteAgaliha
July 21st, 2008, 04:26 AM
SUIDHEACHADH NA H-IOMAIRT [111]

An dubh mu'n gheal, An geal mu'n dubh, An t-uain am meadhon an deirg, An dearg am meadhon an duibh,
An dubh am meadhon an deirg, An dearg am meadhon a ghil, An geal am meadhon an uaine, An t-uaine am meadhon a ghil.
An geal am meadhon a ghuirm, An gorm am meadhon na sgarlaid,
* * * * *
* * * * *
An sgarlaid ris a ghorm, An gorm ris an sgarlaid, An sgarlaid ris an dubh, An dubh ris an sgarlaid.
Snathla ri da shnathla Do dha dhath, Da shnathla dhubh, Ri aon snathla geal.
Seachd snathla ri coig, Coig ri tri, Tri ri dha, Dha ri aon, Anns gach oir.

SETTING THE IOMAIRT

The black by the white, The white by the black, The green in the middle of the red, The red in the middle of the black.
The black in the middle of the red, The red in the middle of the white, The white in the middle of the green, The green in the middle of the white.
The white in the middle of the blue, The blue in the middle of the scarlet,
* * * * *
* * * * *
The scarlet to the blue, The blue to the scarlet, The scarlet to the black, The black to the scarlet.
A thread to two threads Of two colours, Two threads of black To one thread of white.
Seven threads to five, Five to three, Three to two, Two to one, In each border.