PDA

View Full Version : Milking Blessing - Columba will give to her progenyAgaliha
July 21st, 2008, 05:10 PM
BEANNACHADH BLEOGHAIN [95]

Bheir Calum-cille dhi-se piseach, Bheir Coibhi cinneil dhi-se fiar, Bheir m' aghan ballaidh dhomh-s' am bainne 'S a laogh bainionn air a bial. Ho! m' aghan, m' aghan, m' aghan, Ho! m' aghan, caon, ciuin, M' aghan caomh, caomh, gradhaidh, Gur e gaol do mhathar thu.
Seall thu 'n druis ud thall a froineadh, 'S an druis eil air loin nan smiar, Is ionann sin is m' aghan goirridh, 'S a laogh boirionn air a bial. Ho! m' aghan,--
Bheir Bride bhith nan cire geala, Li na h-eal am aghan gaoil, 'S bheir Muire mhin nam mire meala, Dhi-se ceal nan cearca-fraoich, Ho! m' aghan,--

MILKING BLESSING

Columba will give to her progeny, Coivi the propitious, will give to her grass, My speckled heifer will give me her milk, And her female calf before her. Ho my heifer! heifer! heifer! Ho my heifer! kindly, calm, My heifer gentle, gentle, beloved, Thou art the love of thy mother.
Seest yonder thriving bramble bush And the other bush glossy with brambles, Such like is my fox-coloured heifer, And her female calf before her. Ho my heifer ! -
The calm Bride of the white combs Will give to my loved heifer the lustre of the swan, While the loving Mary, of the combs of honey, Will give to her the mottle of the heather hen. Ho my heifer ! -