PDA

View Full Version : A Blessing of the Parching - Thou flame grey, slender, curvedAgaliha
July 21st, 2008, 05:13 PM
BEANNACHADH FUIRIRIDH [91]

A lasair leith, chaol, chrom, Tighinn a toll mhullach nam fod, A lasair leumrach, leathann, theith, Na reid le do chleid da m' choir.
Gabhail reidh, sheimh, shuairce, Tighinn mu 'n cuart mo thetheann, Teine cubhr, caon, cuana, Nach dean smur, no smuar, no reubann.
Teasaich, cruadhaich mo shiol miamh, Chon biadh dha mo leanu-beag, An ainra Chriosda, Righ nan sian, Thug duinn iodh, is iadh, is beannachd leis, An ainm Chriosda, Righ nan sian, Thug duinn iodh, is iadh, is beannachd leis.

THE BLESSING OF THE PARCHING

Thou flame grey, slender, curved, Coming from the top pore of the peat, Thou flame of leaps, breadth, heat, Come not nigh me with thy quips.
A burning steady, gentle, generous, Coming round about my quicken roots, A fire fragrant, fair, and peaceful, Nor causes dust, nor grief, nor havoc.
Heat, parch my fat seed, For food for my little child, In name of Christ, King of the elements, Who gave us corn and bread and blessing withal, In name of Christ, King of the elements, Who gave us corn and bread and blessing withal.