PDA

View Full Version : Kindling the Fire - I will raise the hearth-fireAgaliha
July 21st, 2008, 05:20 PM
TOGAIL AN TEINE [83]

Togaidh mis an tula Mar a thogadh Muire. Caim Bhride's Mhuire Air an tula's air an lar, 'S air an fhardaich uile.
Co iad ri luim an lair ? Eoin, Peadail agus Pail. Co iad ri bruaich mo leap ? Bride bhuidheach's a Dalt. Co iad ri lath mo shuain ? Muire ghraidh-gheal's a h-Uan. Co slud a tha 'n am theann ? Righ na grein e fein a th' ann, Co siud ri cul mo chinn ? Mac nan dul gun tus, gun linn.

KINDLING THE FIRE

I will raise the hearth-fire As Mary would. The encirclement of Bride and of Mary On the fire, and on the floor, And on the household all.
Who are they on the bare floor ? John and Peter and Paul. Who are they by my bed ? The lovely Bride and her Fosterling. Who are those watching over my sleep ? The fair loving Mary and her Lamb. Who is that anear me ? The King of the sun, He himself it is. Who is that at the back of my head ? The Son of Life without beginning, without time.