PDA

View Full Version : Soul-Shrine - Thou angel of God who hast chargeAgaliha
July 21st, 2008, 08:08 PM
COICH-ANAMA [39]

Ainghil Dhe, a fhuair mo churam Bho Athair cubhraidh na trocaireachd, Cuartachadh caon na Cro-Naoimhe A dheanamh air mo choich-anam a nochd, O air mo choich-anam a nochd.
Fuadaich uam gach cuar is cunnart, Cuartaich mi air cuan na corach, Iarram thu dheanamh solus ur tomham, O ainghil aoibh-ghil, air an oidhche nochd, O ainghil aoibh-ghil, air an oidhche nochd.
Bi fein a d' reuil-iuil os mo chionn, Sorchair orm gach foirche is fonn, Stiuir mo bharc air bharr an liuinn, Chon cala tamh an samhchair thom, Chon cala tamh an samhchair thonn.

SOUL-SHRINE

Thou angel of God who hast charge From the fragrant Father of mercifulness, The gentle encompassing of the Sacred Heart To make round my soul-shrine this night, Oh, round my soul-shrine this night.
Ward from me every distress and danger, Encompass my course over the ocean of truth, I pray thee, place thy pure light before me, O bright beauteous angel on this very night, Bright beauteous angel on this very night.
Be Thyself the guiding star above me, Illume Thou to me every reef and shoal, Pilot my barque on the crest of the wave, To the restful haven of the waveless sea, Oh, the restful haven of the waveless sea.