PDA

View Full Version : The Soul Shrine - God, give chargeAgaliha
July 21st, 2008, 08:09 PM
A CHOICH ANAMA [38]

Dhe tabhair aithne da t' ainghle beannaichte Caim a chumail air an staing-sa nochd, Comachadh crabhaidh, tabhaidh, teannachaidh, Chumas a choich anama-sa bho lochd.
Teasruig a Dhe an t-ardrach seo a nochd, Iad fein 's an cuid 's an cliu, Tar iad o eug, o ghabhadh, o lochd, 'S o thoradh na farmaid 's na mi-ruin.
Tabhair duinn, a Dhe na fois, Taingealachd an cois ar call, Bhi coimhlionadh do lagh a bhos, 'S tu fein a mhealtuinn thall.

THE SOUL SHRINE

God, give charge to Thy blessed angels To keep guard around this stead to-night, A band sacred, strong, and steadfast, That will shield this soul-shrine from harm.
Safeguard Thou, God, this household to-night, Themselves and their means and their fame, Deliver them from death, from distress, from harm, From the fruits of envy and of enmity.
Give Thou to us, O God of peace, Thankfulness despite our loss, To obey Thy statutes here below, And to enjoy Thyself above.