PDA

View Full Version : The Sleep Prayer - I am now going into the sleepAgaliha
July 21st, 2008, 08:13 PM
AN URNUIGH CHADAIL [35]

Tha mis a nis a dol dh' an chadal Gu mu slan a dhuisgeas mi; Ma's a bas domh anns a bhas chadail, Gun ann air do ghairdean fein A Dhe nan gras a dhuisgeas mi; O air do ghairdean gradhach fein, A Dhe nan gras a dhuisgeas mi!
M' anam air do laimh dheis, a Dhe, A Re nan neamha neomh; Is tu fein a cheannaich mi le t'fhuil, Is tu thug do bheatha air mo shon, Comraig mis an nochd, a Dhe, Is na h-eireadh dhomh beud no cron.
Am feadh bhios a cholann a tamh's a chadal, Biodh an t-anam a snamh an sgath nam flathas, Micheal cra-gheal an dail an anama, Moch agus anmoch, oidhche agus latha, Moch agus anmoch, oidhche agus latha, Amen.

THE SLEEP PRAYER

I am now going into the sleep Be it that I in health shall waken; If death be to me in the death-sleep, Be it that on Thine own arm, O God of Grace, I in peace shall waken; Be it on Thine own beloved arm, O God of Grace, that I in peace shall waken.
Be my soul on Thy right hand, O God, Thou King of the heaven of heavens; Thou it was who bought'st me with Thy blood, Thou it was who gavest Thy life for me, Encompass Thou me this night, O God, That no harm, no evil shall me befall.
Whilst the body is dwelling in the sleep, The soul is soaring in the shadow of heaven, Be the red-white Michael meeting the soul, Early and late, night and day, Early and late, night and day. Amen.