PDA

View Full Version : Bed Blessing - I am lying down to-night as beseemsAgaliha
July 21st, 2008, 08:14 PM
URNUIGH CHADAIL [29]

Ta mi cur m' anama 's mo chorp Air do chomaraig a nochd, a Dhe, Air do chomaraig, Iosa Criosda, Air do chomaraig, a Spioraid na firinne reidh. An Triuir a sheasadh mo chuis, Is nach cuireadh an cul rium fein.
Thus, Athair, tha caomh agus ceart, Thus, a Mhic, thug air peacadh buaidh, Thus, a Spioraid Naoimhe nam feart, Da mo ghleidheadh an nochd o thruaigh; An Triuir a dheanadh mo cheart Mo ghleidheadh an nochd's gach uair.

BED BLESSING

I am lying down to-night as beseems In the fellowship of Christ, son of the Virgin of ringlets. In the fellowship of the gracious Father of glory, In the fellowship of the Spirit of powerful aid.
I am lying down to-night with God, And God to-night will lie down with me, I will not lie down to-night with sin, nor shall Sin nor sin's shadow lie down with me.
I am lying down to-night with the Holy Spirit, And the Holy Spirit this night will lie down with me, I will lie down this night with the Three of my love, And the Three of my love will lie down with me.