PDA

View Full Version : God be with us - God be with usAgaliha
July 21st, 2008, 08:46 PM
DHE BI MAILLE RUINN [5]

Dhe bi maille ruinn Air an la an diugh, Amen. [Dhe bi maille ruinn Air an oidhche nochd, Amen.] Ruinn agus leinn Air an la an diugh, Amen. [Ruinn agus leinn Air an oidhche nochd, Amen.] Tha e soilleir duinn ri leirsinn, Bho thaine sinn chon an t-saoghail, Gu robh sinn toillteanach air ta fhearg. Amen. O t' fhearg fein A Dhe nan dul, Amen.
Tabhair mathanas duinn, Amen. Tabhair mathanas duinn, Amen. Tabhair duinn do mhathanas fein A Dhe mheinich nan dul, Amen. Ni sam bith is dona duinn, No thogas fianuis 'n ar n-aghaidh Far am faide am bi sinn, Suabharaich thus oirnn e, Duabharaich thus oirnn e, Fuadaich fein uainn e, Agus ruaig as ar cridheachan, Duthainn, suthainn, sior, Duthainn, suthainn, sior. Amen.

GOD BE WITH US

God be with us On this Thy day, Amen. [God be with us On this Thy night, Amen.] To us and with us, On this Thy day, Amen. [To us and with us, On this Thy night, Amen.] It is clear to be seen of us, Since we came into the world, That we have deserved Thy wrath, Amen. O Thine own wrath, Thou God of all, Amen. Grant us forgiveness, Amen.
Grant us forgiveness, Amen. Grant to us Thine own forgiveness, Thou merciful God of all, Amen. Anything that is evil to us, Or that may witness against us Where we shall longest be, Illume it to us, Obscure it to us, Banish it from us, Root it out of our hearts, Ever, evermore, everlastingly. Ever, evermore, everlastingly. Amen.